English繁體中文

林立文同學獲第十屆田家炳光電週系服設計競賽第一名及第三名

:::HOME林立文同學獲第十屆田家炳光電週系服設計競賽第一名及第三名
                                  第一名

2022121517022099T1設計理念:

以能階和電子躍遷作為E的意象;以麥克森干涉圖形作為O的意象,能量的釋放與轉換,發散出光芒,這光與電總帶給人希望。下方的EO字體分別代表SigmaDel的意思,光電系所學永遠脫離不了這兩個東西。背面則是以綠光雷射作為代表,代表人人皆不願面對的光子學實驗。
 
                                    第三名

20221216100836o2yA

設計理念:

以綠光固態雷射作為光源,在屏幕上形成麥克森干涉圖形。下方字體刻意將交大光電縮寫凸顯,CEO,代表其實我們都是自己的CEO,更有能力成為他人的CEO。背面的正方形為E的幾何意象,圓形則為O的幾何意象。

Back